Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Артико БГ“ ЕООД и лицата, ползващи сайта https://articobg.com/. „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта https://articobg.com/

„Артико БГ“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , наричано по-долу „Артико БГ“ ЕООД или Дружеството. Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и. Сайт означава уебсайта находящ се на https://articobg.com/

 

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на „Артико БГ“ ЕООД

Следните условия са условията на споразумението между Вас и „Артико БГ“ ЕООД. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт. Всички изображения, текстове, и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение. Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие.

 

 „Артико БГ“ ЕООД може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете,  „Артико БГ“ ЕООД не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

 

 „Артико БГ“ ЕООД не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на  „Артико БГ“ ЕООД, дори ако той включва логото на  „Артико БГ“ ЕООД, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на  „Артико БГ“ ЕООД, и че „Артико БГ“ ЕООД няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на  „Артико БГ“ ЕООД не означава, че  „Артико БГ“ ЕООД подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт. Доколкото е позволено от приложимия закон,  „Артико БГ“ ЕООД при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

 „Артико БГ“ ЕООД не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на  „Артико БГ“ ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.  „Артико БГ“ ЕООД има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на  „Артико БГ“ ЕООД Цени. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.  „Артико БГ“ ЕООД си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора. При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Допълнителни условия За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Свържете се с нас по един от следните начини:

Телефони:
056/535592
0886282736

Имейл artico[@]abv.bg